آرایه های الکترود میکرونی به مجموعه ای از الکترودها گفته می شود که در یک بعد یا دو بعد در کنار یکدیگر در یک سطح ساخته شده اند. این الکترودها به منظور تحریک یا خوانش سیگنال های الکتریکی زیستی سلول ها کاربرد گسترده ای دارند و به دلیل فراهم آوردن دسترسی به سیگنال های یک سلول مستقل مورد استقبال پژوهشگران عرصه زیست شناسی، علوم مغز و اعصاب و قلب قرار گرفته اند. آرایه های الکترود میکرونی ساخته شده در سرکو امکان دسترسی همزمان به سیگنال های 60 الکترود را فراهم می کنند و در پیشرفته ترین دستگاه های روز دنیا قابل استفاده هستند. در صورت نیاز مشتریان، الکترودهای با مشخصات سفارشی نیز قابل ساخت می باشد.