آشکارساز امواج تراهرتز در محدوده 100 گیگا هرتز تا 3 تراهرتز عمل می کند و از نظر حساسیت در مرتبه بالا قرار دارد. از این آشکارساز تراهرتز می توان برای کاربردهای صنعتی، آموزشی و پزشکی استفاده کرد. یکی از کاربرد های محبوب این آشکارسازها تصویر برداری عبوری تراهرتز با کمک منابع قوی تابشی می باشد که در کاربردهای امنیتی اهمیت دارد. امتیاز این آشکارساز حساسیت بالای آن می باشد که برای کاربردهای خاص در نظر گرفته شده است. این آشکارساز برای عملکرد مناسب باید در دمای نیتروژن مایع کار کند. محدوده فرکانسی این آشکارساز بنا به در خواست مشتریان گرامی قابل تنظیم است. برای استفاده از این آشکارساز باید از سامانه های دارای پره چرخان (Chopper) استفاده کرد تا بهترین عملکرد را داشته باشد.