محصولات ارایه شده توسط شرکت سرکو عبارتند از:

1- آرایه های الکترود میکرونی (MEA)
2- سامانه فوق حساس حسگر اسکوئید (SQUID)
3- تراشه های مایکروفلوئیدیک
4- زنده یاب مادون قرمز
5- کرایوتاپ (Cryotop)
6- فلاکس گیت (Fluxgate)
7- سامانه حذف نویز مغناطیسی فعال
8- آشکار ساز تراهرتز و امواج میلی متری (دمای پایین)
9- آشکار ساز تراهرتز و امواج میلی متری (دمای اتاق)